Algemene voorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Jacoba van Beieren BV / Slot Oostende. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn. De website www.slotoostende.nl is verbonden aan de Jacoba van Beieren BV. Waar de website of slot Oostende staat geschreven, dient tevens te worden gelezen Jacoba van Beieren BV.

De leveringsvoorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website www.slotoostende.nl, en worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.

Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gepubliceerde artikelen. Onjuistheden kunnen echter voor komen. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot gelieerde ondernemingen en toeleveranciers.

De website www.slotoostende.nl / onderneming Jacoba van Beieren BV verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar, aangezien dit bij wet verboden is.

Alle aanbiedingen van Slotoostende.nl zijn vrijblijvend. Slotoostende.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Wijzigingen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.

Indien er onverhoopt iets niet in orde blijkt te zijn met een artikel kunt u de niet aangebroken dozen, flessen of andere artikelen retourneren aan Slot Oostende, voorzien van een brief met daarin de reden. Slot Oostende zal dit beoordelen en indien uw reclamatie terecht is, ontvangt u de waarde van de geretourneerde artikelen terug. U moet zelf zorgdragen voor het retourneren in goede staat van de artikelen naar Slotoostende.nl. Deze kosten komen voor rekening van de klant.

De prijzen van onze producten zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief Nederlands accijns en inclusief Nederlands B.T.W., exclusief bezorgingskosten en verpakkingskosten. Slot Oostende verstuurt de bestelling zodra de betaling ontvangen is, mits de bestelde artikelen voorradig zijn. Wanneer de bestelde artikelen niet binnen 5 werkdagen kunnen worden geleverd zal Slotoostende.nl contact met de klant opnemen over zijn of haar bestelling. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met Slot Oostende te ontbinden.

Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Slot Oostende het in bovenstaand artikel genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.

Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald, volgens de door de afnemer gekozen methode. Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de afnemer een orderbevestiging op het door hem/haar opgegeven E-mailadres. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Slot Oostende gerechtigd de order te annuleren of vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan de afnemer in rekening te brengen.

Leveringen zijn alleen mogelijk binnen Nederland.

Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde product is voor Slot Oostende. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Slot Oostende kunnen worden uitgesloten.

Slot Oostende is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

De afnemer dient een klacht kenbaar te maken middels brief of e-mail. Slot Oostende zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. Slot Oostende zal de afnemer hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.
Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Slot Oostende. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Slot Oostende deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kunnen verkrijgen.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Slot Oostende, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij Slot Oostende. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door Slot Oostende, informatie te kopiëren en/of te bewerken.
Speciale actie codes zijn vaak tijdelijk en beperkt voor grotere aantallen of wederverkoop. Er bestaan actiecodes die 1 x per klant en/of bestelling zijn toe te passen. Deze zijn ter alle tijde te annuleren door onze medewerkers. Uitleg over de actie codes zijn op het moment dat deze actief zijn op de website zichtbaar.

Afnemers en bezoekers van de website www.slotoostende.nl dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Slot Oostende geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Slot Oostende is het Nederlands recht van toepassing. Alle correspondentie op basis van deze Leveringsvoorwaarden vindt plaats met Slot Oostende, Singelstraat 5, 4461 HZ Goes. info@slotoostende.nl

Jacoba van Beieren BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Zeeland onder nummer 62990497 / Btw nummer NL 855043490 B01